מעורבות הורית גרסת המאה ה-21: תלמידים והוריהם במשו"ב – מערכת מקוונת לניהול למידה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

אינה בלאו

החוג ללמידה, הוראה והדרכה, אוניברסיטת חיפה; החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי; המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה

מירה המאירי

הפקולטה ללימודים מתקדמים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים; משו"ב – מיידיות, שקיפות ובקרה

תקציר

בשנים האחרונות מתחזקת במוסדות חינוך תרבות חדשה של אינטראקטיביות מקוונת וניהול פדגוגי באמצעות מערכת לניהול למידה, אשר מתווספת לתרבות קיימת של אינטראקציות פנים-אל-פנים ובאמצעי תקשורת אחרים. מחקר זה בדק קשר בין הטמעת מערכת לניהול למידה משו"ב )מיידיות, שקיפות ובקרה( בקרב עובדי הוראה לבין הטמעתה בקרב תלמידים והוריהם. הבדיקה התבצעה בשבעה בתי ספר על-יסודיים גדולים במהלך השנים תשס"ז, תשס"ח, ותשס"ט. אינטראקטיביות מקוונת נמדדה באמצעות )1( אחוז הזנת נתונים יומיומיים של נושא שיעור ואירועי התנהגות על ידי עובדי הוראה, מספר הכניסות של )2( תלמידים, )3( אימהות ו)4( אבות למערכת המקוונת במהלך כל שנת לימודים. בקנה אחד עם המודל המערכתי להטמעת שינוי במוסדות חינוך )פוקס, 1995(, הזנת נתונים רבה למערכת על ידי עובדי הוראה הגבירה אינטראקטיביות בקרב משפחות – מספר הכניסות של תלמידים, אימהות ואבות בכיתות של עובדי הוראה שהזינו נתונים רבים למערכת היה גבוה יותר וקצב אימוץ הטכנולוגיה מהיר יותר בהשוואה לבני משפחות בכיתות עובדי הוראה שהזינו נתונים מעטים. עם זאת, בדומה למחקרים קודמים על מעורבות הורית בסביבה המסורתית )2010 ,Lamb(, במחקר הנוכחי נמצאו הבדלים מגדריים בדפוסי מעורבות הורית. בהשוואה לאבות, אימהות נכנסו למערכת המקוונת במידה רבה יותר, אימצו את הטכנולוגיה בקצב מהיר יותר ואף ידעו לנצל במידה רבה יותר את נכונותם של עובדי הוראה להשקיע בהזנת נתונים יומיומיים, כדי להתעדכן בענייני ילדיהם. היות והאינטראקטיביות מהווה כלי חיוני להעברת מידע בתוך ארגון חינוכי ולהגברת מעורבות הורית, מן הממצאים משתמע כי בהטמעת מערכת מקוונת בבתי ספר יש להרחיב את מעגלי האינטראקציה, לראות בתלמידים והוריהם חלק בלתי נפרד מהצלחת תהליכי שינוי ארגוני ואימוץ הטכנולוגיה, כמו גם לעודד עובדי הוראה לעדכון מערכת באופן שוטף כדי להגביר שקיפות ומעורבות בקרב משפחות.

אולי יעניין אתכם גם...

העלאת האפקטיביות הבית-ספרית באמצעות מערכת לניהול פדגוגי – מבט של מנהלי בתי ספר על-יסודיים

עופר פרסר – הפקולטה ללימודים מתקדמים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים אינה בלאו – המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה תקציר בשנים האחרונות הפכו מערכות מתוקשבות לניהול

קראו עוד >>

שלחו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

שלחו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם